Projekti

Projekt “Poruke s periferije I i II”

Ciljevi projekta su:

  • Priobližiti znanja o djelovanju EU, te potaknuti raspravu o budućnosti EU motivirajući građane, osobito mlade s periferije na uključivanje u aktivnosti Europske godine mladih
  • informirati i educirati mlade o EU, njezinim mogućnostima i dobrobitima, osobito za mlade, kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i u donošenju europskih politika uključivanjem građana u različite aktivnosti i procese koji im se nude.

Kroz različite komunikacijske kanale, radionice, okrugle stolove, radio emisije i društvene mreže, informirat ćemo djecu i mlade o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU, Konferenciji o budućnosti EU, o zajedničkim politikama o kojima se na razini EU raspravlja i odlučuje, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život, kvalitetu života, jednake mogućnosti i ravnopravnost građana. Posebno ćemo se usmjeriti na ruralna područja Dalmacije, Slavonije, Istre i Like.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

***

Projekt “Mala škola poduzetništva”

Cilj projekta je poticati poduzetničke vještine, kreativnost i stvaralaštvo djece i mladih na području Zagreba, Imotskog i Nove Gradiške. Poduzetništvo predstavlja sposobnost pojedinca da pretvara ideje u djela. Ono podrazumijeva kreativnost, inovativnost, sposobnost razumnog preuzimanja rizika kao i sposobnost planiranja, organiziranja te vođenja projekata kako bi se postigli određeni ciljevi, a stvorio pozitivan odnos učenika prema radu i pozitivna poduzetnička klime u školama.

Za ostvarenje cilja osmislili smo ključne aktivnosti koje ćemo provesti kroz projekt “Mala škola poduzetništva”: edukativne aktivnosti o poduzetništvu i financijskoj pismenosti, o društvenom poduzetništvu i školskom zadrugarstvu, pripremi EU projekata i upravljanju projektnim ciklusom; osmišljavanje učeničke zadruge u Tehničkoj školi u Imotskom i poticanje škola u Zagrebu, Imotskom i Novoj Gradiški na osnivanje zadruga i osmišljavanje EU projekata, te prenošenje iskustava učeničke zadruge “Šegrt” iz Industrijsko-obrtničke škole Nove Gradiške; organizacija završnog skupa u Imotskom uz prodajni sajam učeničke zadruge namijenjen lokalnoj zajednici i turistima; promidžbene aktivnosti.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

***

Projekt “Zajedno za razvoj”

Projekt je usmjeren poboljšanju znanja i vještina u pripremi EU projekata s ciljem iskorjenjivanja siromaštva te ostvarivanja odgovornog gospodarskog razvoja u BiH i Crnoj Gori, te promicanju vidljivosti hrvatske razvojne suradnje.

Ciljne skupine projekta: mladi, predstavnici neprofitnog sektora, predstavnici gradova i općina, akademske zajednice, mikro i srednjih poduzetnika.

Planirane aktivnosti:

Edukativne aktivnosti s potporom korisnicima obuhvaćaju seminare pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova s edukacijom za volontere i upravljanje volonterima, te kroz nastavak rada pružanjem individualnih potpora korisnicima online ili uživo.

Edukativni seminari pripreme i provedbe projekata za EU organizirat će se u 3 ciklusa radionica u trajanju od 6 dana u Sarajevu, Mostaru i Kotoru (moguće su promjene lokacija s obzirom na prijavljene sudionike radi eventualnih ušteda). Bit će zastupljene slijedeće metode: interaktivni rad, predavanja, prezentacije, radionice, vježbe u paru, individualni i grupni rad.

Prva dva dana fokusirat će se na analizu problema, dionika, logičku matricu, detaljnu razradu aktivnosti; jedan dan bit će posvećen izradi proračuna, presjekom poziva (IPA projekti s naglaskom na projekte prekogranične suradnja, projekti zajednice, Erasmus projekti i sl.) provedbi projekata. Fokus četvrtog dana bit će na upravljanju projektom, a petog i šestog dana na ulozi  volonterstva u EU projektima (uloga i menadžment volontera).  Nakon održanih radionica voditeljica projekta i izvoditeljica edukacija nastavit će pružati potporu korisnicima online putem (individualnim savjetovanjem, elektroničkom poštom, sastancima uživo ili na platformi ZOOM) kako bi što uspješnije pripremili ili proveli projekte. Ovisno o potrebi korisnika, potpora će se odnositi na obavještavanje o otvorenim natječajima, usmjeravanje na određeni tip natječaja ovisno o projektnoj ideji, pomoć u izradi projekata, komentiranje pripremljenih projekata, pomoć u provedbi projekata i sl.

Planirane aktivnosti pridonijet će povećanju razine informiranosti, znanja i vještina, broju kvalitetnih prijava projekata na različite natječaje, stvaranju novih radnih mjesta, osiguranju novih usluga u mikro zajednicama te jednakim mogućnostima, većoj uključenosti i aktivnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice.

Projekt “Zajedno za razvoj” provodi UDD – Udruga za demokratsko društvo iz Zagreba u partnerstvu s Udrugom Dobra uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova u okviru međunarodne razvojne suradnje.

#Zajednozarazvoj#

***

Projekt “Moja Europa”

Cilj projekta je informirati mlade o hrvatskom predsjedanju Vijećem EU, te općenito o EU, njezinim mogućnostima za mlade, kao i promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u društvu i u donošenju europskih politika.

Kroz različite komunikacijske kanale, radionice, okrugle stolove, radio emisije i društvene mreže,   informirat ćemo djecu i mlade o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU, predsjedanju Vijećem EU, o zajedničkim politikama o kojima se na razini EU raspravlja i odlučuje, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život, kvalitetu života, jednake mogućnosti i ravnopravnost građana. Posebno ćemo se usmjeriti na ruralna područja Dalmacije, Slavonije, Istre i Like.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, u suradnji s Centrom za ruralni razvoj CERURA HR i Udrugom Dobra.

***

Projekt „Volontiranjem za bolji svijet“

Projekt „Volontiranjem za bolji svijet“ potiče daljnji razvoj kapaciteta udruga kao pružatelja socijalnih usluga i  promiče volonterstvo kao način sudjelovanja u životu zajednice, sredstvo socijalnog uključivanja i integracije.

Projekt „Volontiranjem za bolji svijet“ provodimo kroz ključne aktivnosti: edukaciju volontera, trening menadžmenta volontera, organizaciju i provođenje volonterskih akcija i programa, susret volontera, promotivne aktivnosti.

Osnovni cilj projekta je pridonijeti razvoju volonterstva kroz promoviranje vrijednosti i prakse volontiranja mladih, osoba koje rade s mladima, /potencijalnih/ organizatora volontiranja te priznavanje kompetencija stečenih volontiranjem, osnažiti mlade i organizatore volontiranja  za volonterstvo s ciljem njihova aktivnog sudjelovanja u zajednici kroz volonterski angažman, poticanje daljnjeg razvoja kapaciteta udruga kao pružatelja socijalnih usluga i  promicanje volonterstvo kao načina sudjelovanja u životu zajednice, sredstvo socijalnog uključivanja i integracije.

Kroz projekt smo osmislili i provodimo volonterski program “Učimo hrvatski” za izbjeglice iz Ukrajine.

UDD provodi projekt „Volontiranjem za bolji svijet“  uz financijsku potporu Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

***

Projekt „Europska unija kakvu želimo“

Europske politike neprestano se razvijaju, mijenjaju, korigiraju i dopunjuju, a u tim promjenama opravdane želje i potrebe građana postaju sve važnijim motivom i ciljem. Građani itekako imaju i, postanu li aktivniji, još će više imati utjecaja na donošenje odluka koje ih se tiču. Ne samo da im to omogućuje demokratski sustav na kojemu počivaju i Hrvatska i Europska unija, nego im to izrijekom priznaju (čak ih na to i potiču!) i brojni prihvaćeni međunarodni dokumenti o sudjelovanju javnosti u stvaranju i provođenju javnih politika (Bijela knjiga o europskoj vladavini, Aarhuška konvencija, Europska građanska inicijativa, Konzultacije s građanima o budućnosti Europske unije), kao i hrvatski Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. No, to sudjelovanje nipošto ne smije biti tek „demokratski privjesak“ i forma koju valja ispuniti. Jer, pokazalo je i dosadašnje iskustvo u EU, sudjelovanje javnosti ne samo da podiže kvalitetu javnih politika i njihovu provedivost, nego je ono, u pravome smislu te riječi, u interesu ne samo javnosti i društva u cjelini, nego i samih političara-donositelja politika.

Cilj projekta je potaknuti raspravu o budućnosti EU, te europskim fondovima kao instrumentu pomoću kojeg će se te politike  provoditi, odnosno voditi nas prema Europskoj uniji kakvu želimo, a s posebnim  naglaskom na ruralnim područjima.

Istraživanjem stavova građana kroz fokus grupe, okruglim stolom i informativno-promidžbenim aktivnostima projekt pridonosi uključivanju građana u raspravu o budućnosti Europske unije, razvijanju participativne demokracije te nastojanju da izražavanjem svojih stavova, interesa i potreba, građani sudjeluju u kreiranju europske, a time i vlastite budućnosti.

Raspravom o budućnosti Europske unije te o poželjnom korištenju EU fondova kako bi oni bili učinkovitiji i svrsishodniji za EU kakvu želimo projekt pridonosi  ukljucivanju građana u raspravu o budućnosti Europske unije u raznim područjima čiji smjer razvoja istovremeno oblikuje budućnost Europske unije kao cjeline i budućnost svakodnevnog života građana.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

***

Projekt “Novi EU izazovi”

Korištenjem fondova Europske unije osigurava se dodana vrijednost redovitim aktivnostima države na svim razinama, koje pridonose razvoju različitih usluga u zajednici i potpori osjetljivim skupinama pri njihovu socijalnom uključivanju, kao i onima koje su podrška stručnjacima i drugim relevantnim dionicima u daljnjem razvoju i dostupnosti usluga.

Opći cilj projekta je pridonijeti informiranju građana, a osobito mladih Grada Zagreba o EU fondovima kao instrumentu za smanjenje nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti.

Kroz edukativne, informativno-promotivne i savjetodavne aktivnosti povećat će se znanja i vještine, ojačati kapaciteti građana Grada Zagreba, osobito mladih i osoba koje rade s mladima za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova, te tako pridonijeti smanjenju nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti.

Planirane aktivnosti pridonijet će povećanju razine informiranosti, broju kvalitetnih prijava projekata na različite natječaje, stvaranju novih radnih mjesta za mlade, osiguranju novih usluga u mikro zajednicama te jednakim mogućnostima, većoj uključenosti i aktivnom sudjelovanju mladih u život lokalne zajednice.

Ciljane skupine projekta su građani grada Zagreba, osobito mladi i osobe koje su u svom radu usmjerene mladima (predstavnici lokalnih organizacija civilnog društva, škola, jedinica lokalne samouprave, centara za socijalnu skrb i sl.) koji će sudjelovati na radionicama i okruglim stolovima u lokalnoj zajednici. Bit će uključeni u edukativne, informativno promotivne i savjetodavne aktivnosti.

Projekt se provodi uz potporu Grada Zagreba.

***

Projekt “Umrežimo se!”

Cilj projekta je senzibiliziranje i edukacija srednjoškolaca, studenata i drugih skupina mladih Grada Zagreba, odnosno razvijanje svijesti mladih o štetnim posljedicama korupcije, organiziranje grupe učenika koja bi uz pomoć UDD-a i nastavnika sustavno pratila rad Gradske skupštine i vijeća gradskih četvrti s naglaskom na prevenciju korupcije i sukoba interesa, priprema 20 predstavnika mladih za rad na antikorupcijskom portalu kroz interaktivno učenje o korupciji, njezinim pojavnim oblicima, metodama za njezino suzbijanje, a sve u težnji da sudionici od pasivnih primatelja informacija postanu angažirani subjekti, tj. aktivni, odgovorni građani.

Kroz projekt ćemo educirati grupu mladih iz različitih skupina za rad na antikorupcijskom web portalu, osnovati Facebook grupu mladih uključenih u projekt s izvoditeljima, educirati grupu učenika i studenata koja će uz pomoć UDD-a i nastavnika sustavno pratiti rad Gradske skupštine i vijeća gradskih četvrti s naglaskom na prevenciju korupcije i sukoba interesa.

Projekt se provodi uz potporu Grada Zagreba.

***

“Za odgovorno i transparentno upravljanje

javnim dobrima i prirodnim resursima“

„For responsible and transparent management of

public goods and natural resources“

Nositelj projekta: UDD-Udruga za demokratsko društvo

Partneri: Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj

Cilj projekta: podizati svijest građana o odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima

Specifični ciljevi:

1)      jačanje kapaciteta OCD-a iz Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske županije i Splitsko-dalmatinske županije za provedbu različitih aktivnosti ciljanih na poboljšanje transparentnosti i otvorenosti hrvatske javne uprave, osobito  na lokalnoj i regionalnoj razini u odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima

2)      izgradnja kapaciteta novinara na području transparentnosti u odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima

3)      podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog upravljanja.

Ciljne skupine: novinari, lokalne organizacije civilnoga društva, predstavnici javne uprave na lokalnoj i regionalnoj razini

Krajnji korisnici: građani Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županija

Aktivnosti: osnivanje uredništva portala, radijskih i TV emisija, seminar za novinare lokalnih i regionalnih medija, seminari za organizacije civilnoga društva i predstavnike javne uprave Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, pokretanje info centara za građanstvo, policy studija provođenja strategija suzbijanja korupcije i razvoja javne uprave, studijska putovanja, izrada edukativnih brošura i dokumentarnog filma, organizacija info štandova po navedenim županijama.

Trajanje projekta: 10. 11.2015. – 10.11.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 210.512,60 EUR

Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2012 “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zastava EU

Za vise informacija o EU:

Predstavnistvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

For more information about the EU:

Representation of the European Commission to Croatia
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

www.ec.europa.eu

* * *

Umrežimo seprotiv korupcije!

Let’s create a network – against corruption!

Nositelj projekta: UDD-Udruga za demokratsko društvo

Partneri: Pravni fakultet u Splitu, Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj

Projekt traje od 1. siječnja 2015. do 1. siječnja 2017. godine.

Cilj je projekta jačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini.

U okviru projekta osnovat ćemo:

  • uredništvo za medijsko praćenje područja antikorupcijskih tema (portal, TV i radio emisije).

Organizirat ćemo:

  • studijski posjet uredništva europskim organizacijama koje imaju relevantna iskustva u suzbijanju korupcije,
  • seminar za novinare (članove uredništva i zainteresirane novinare iz različitih medija s nacionalne, regionalne i lokalne razine) – 12. i 13. lipnja 2015.,
  • seminare za organizacije civilnoga društva na lokalnoj razini i predstavnike lokalnih samouprava u Dubrovačko-neretvanskoj (19. i 20. lipnja 2015.), Splitsko-dalmatinskoj županiji (listopad 2015.) i Gradu Zagrebu (ožujak 2016).

Radit ćemo:

  • policy analizu – praćenje provođenja  Strategije suzbijanja korupcije 2015.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2014.-2020. s naglaskom na dva područja: javne nabave i antikorupcijska edukacija na lokalnoj razini.

U gradu Metkoviću:

  • mapirat ćemo aktivnosti koje zaposlenici lokalne uprave smatraju najosjetljivijma za korupciju, osmisliti rješenja i potom pratiti njihovo provođenje, te rezultate predstaviti javnosti.

U planu je i:

  • studijski posjet uredništva europskim organizacijama koje imaju relevantna iskustva u suzbijanju korupcije.

Ukupna vrijednost projekta je 245.833,57 EUR.

Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zastava EU

Za vise informacija o EU:

Predstavnistvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

For more information about the EU:

Representation of the European Commission to Croatia
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

www.ec.europa.eu

…………………………………………………………………………………………………………………………….

“Podizanje svijesti o pravima i obvezama povezanim s EU građanstvom na specifičnim područjima EU politika: zaštite potrošača, okoliša i zdravlja, te sigurnosti hrane”

Cilj projekta je doprinos jačanju dijaloga na specifičnim područjima EU politika: zaštiti potrošača, okoliša, zdravlja i sigurnosti hrane. Kako se radi o područjima koja se na najizravniji način tiču osobnoga i zajedničkog života svih građana EU s kojima se izravno i svakodnevno susreću, od osobitog su interesa za javne politike – nacionalne i europske. Ni naše hrvatske niti europske politike nipošto nisu „gotova stvar“. Te se politike neprestano razvijaju, mijenjaju, korigiraju i dopunjuju. U tome procesu od bitnoga su utjecaja želje i potrebe građana.

Demokratski sustav na kojemu počivaju i Hrvatska i Europska unija omogućuje građanima sudjelovanje u procesu formuliranja politika i utjecaj na donošenje odluka. A da bi se mogli što aktivnije uključiti, građani prvenstveno trebaju osvijestiti da se radi o odlukama, politikama koje će utjecati na njihov život te se informirati kako bi odgovorno i aktivno sudjelovali u donošenju odluka.

Kako bi informacije došle do što većeg broja građana, na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR) utorkom u 13 sati emitira se kontakt emisija Eurosfera – nove prilike” (emitirano

32 od predviđenih 60 emisija). Na područjima koja po istraživanjima pokazuju najveću potrebu za informacijama na 15 lokalnih radio postaja realiziraju se emisije s različitim temama. Suradnja s HRT-om odvija se kroz izradu priloga i emisija naspecifične teme projekta. Pogledajte neke priloge:

http://djh.hrt.hr/propustili-ste-pogledajte/9129-europska-kartica-zdravstvenog-osiguranja-31-10-2013

http://djh.hrt.hr/propustili-ste-pogledajte/9166-udd-aditivi-07-11-2013

http://djh.hrt.hr/propustili-ste-pogledajte/9213-bio-otpad-14-11-2013

Emisija “Govornica”, emitirana 16. svibnja 2014. na 4. programu HRT-a:
http://www.hrt.hr/enz/govornica/

Prilozi emtirani u “Hrvatskoj uživo” na 1. programu HRT-a:

22. svibnja 2014.
http://vijesti.hrt.hr/eko-casne-proizvode-svoju-hranu-i-struju

5. lipnja 2014.
http://vijesti.hrt.hr/koprivnica-zelena-avangarda

U okviru projekta oformljena je mini-redakcija, pripremljena je edukativna brošura temeljena na pitanjima građana
(www.udd.hr/wp-content/uploads/2014/05/brosura_web.pdf), a na web stranici projekta građanima će biti dostupne sve informacije na jednom mjestu. U suradnji s lokalnim radio postajama i organizacijama civilnoga društva organiziraju se u 15 gradova informativni štandovi na kojima će se građanima dijeliti brošure i drugi informativni materijali. Građani će imati priliku razgovarati s članovima projektnog tima, odnosno stručnjacima za područja kojima se projekt bavi.

Projekt traje od 29. lipnja 2013. do 28. prosinca 2014. godine.

Ovaj projekt financira EU kroz program IPA INFO 2012
This project is funded by the European Union through IPA INFO 2012

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH

Za vise informacija o EU:

Predstavnistvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

For more information about the EU:

Representation of the European Commission to Croatia
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

www.ec.europa.eu

———————————————————————————————————————-

Mogućnosti i izazovi europskih integracija

Veliki logo EU

Projekt “Mogućnosti i izazovi europskih integracija” UDD – Udruga za demokratsko društvo provodi u suradnji s Centrom za održivi razvoj (COR) i Centrom za europsku dokumentaciju i istraživanje – Robert Schuman (CEDI) uz financijsku potporu Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz program ‘IPA INFO 2009’. Projekt sufinanciraju Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje građana u javnoj raspravi o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji i njihov odgovoran pristup prema referendu mu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji što se planira postići kroz edukaciju i umrežavanje dvadesetak novinara s lokalnih radio postaja, koje će emitirati mnogobrojne informativne sadržaje kreirane u sklopu projekta, kroz organizaciju 18 okruglih stolova s ciljem širenja konstruktivne javne rasprave na lokalnoj razini (Split, Sinj, Knin, Imotski, Drniš, Metković, Makarska, Zadar, Šibenik, Otočac, Rijeka, Varaždin, Daruvar, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar, Našice, Zagreb), te kroz pripremu i emitiranje 18 mjesečnih tematskih emisija na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR).

Korisnici projekta su hrvatski građani koji trebaju kvalitetnu pripremu za aktivno sudjelovanje u europskom projektu. Očekujemo da će se projektnim aktivnostima u javnosti podići svijest o EU, o europskim vrijednostima i standardima, o implikacijama pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na svakodnevni život hrvatskih građana, te pripremiti građane za korištenje brojnih mogućnosti koje će se otvoriti, kao i suočavanje s izazovima budućeg pristupanja.

———————————————————————————————————-

Protiv korupcije

Cilj projekta je razvijanje svijesti nastavnika o štetnim posljedicama korupcije, te njihova priprema za rad s učenicima kroz interaktivno učenje o korupciji, njezinim pojavnim oblicima, metodama za njezino suzbijanje, te razvijanje modela za učinkovitu prevenciju korupcije u srednjim školama i gimnazijama, aktivno praćenje nastavnika u radu s učenicima u školama, a sve s težnjom da sudionici projekta od pasivnih primatelja informacija postanu angažirani subjekti – aktivni građani.

Edukacija o korupciji kao problemu kršenja ljudskih prava provodi se od 2004. godine kroz: edukaciju 20 srednjoškolskih nastavnika godišnje kroz instruktivne seminare i pojedinačna savjetovanja, edukaciju 500 srednjoškolaca koje provode educirani nastavnici u svojim školama u suradnji s UDD-om kroz 20 radionica. Kao dodatni alat za učenje nadograđujemo i razvijamo antikorupcijski portal (protivkorupcije.udd.hr) kao ključni komunikacijski prostor blizak ciljnoj skupini, mladim ljudima.

Facebook stranica “MiTO prijavljujemo”

————————————————————————————————————

Savjetovalište o E-brojevima